Cookies & Privacyverklaring


Wie zijn we

Basketballvereniging UNLIMITED,
Zaalsport in teamverband,
 Gevestigd aan Schubertstraat 1, 6661AW Elst,
Website: https://www.bvunlimited.nl,
K.v.K. inschrijving nummer:  
40124570

BV UNLIMITED is verantwoordelijk voor en hecht veel waarde aan de verwerking van je persoonsgegevens
. In deze Cookies & Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Cookies die wij gebruiken

BV UNLIMITED gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BV UNLIMITED gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken. Via onze website worden mogelijk ook cookies geplaatst van/door derden. Als je bijvoorbeeld een nieuwsbericht met een YouTube video bekijkt, zal YouTube ook cookies opslaan in jouw browser. Ook deel / like knoppen van Social media (bijv. Instagram en facebook) kunnen cookies opslaan. Daarnaast wordt onze website beschermt door Google reCAPTCHA en de Google  Privacybeleid en  Voorwaarden gelden. Hierdoor wordt er door Google een tracking cookie gebruikt. Meer over de werking van Google reCAPTCHA kun je hieronder lezen. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Na acceptatie zullen de opgeslagen cookies 7 dagen geldig zijn. Cookies van derden kunnen hiervan afwijken.

Geautomatiseerde besluitvorming

BV UNLIMITED neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die enkel gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van onze contactformulieren. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BV UNLIMITED) tussen zit. BV UNLIMITED gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA: Op basis van het gedrag van een websitebezoeker (scrollen, klikken, snelheid van invullen, etc.) en andere factoren (IP-adres, eerder geplaatste cookies, etc.) krijgt dit gedrag een risicoscore. Uit de risicoscore maakt Google vervolgens op of het te maken heeft met een legitieme bezoeker of een spambot. ReCAPTCHA verzamelt dus persoonlijke informatie van gebruikers om te bepalen of het gaat om een mens of een robot.

Wat doet Google reCAPTCHA

Als eerste controleert reCAPTCHA of er al eerder een cookie van Google is geplaatst op de computer. Vervolgens wordt er een reCAPTCHA cookie toegevoegd aan de browser van de gebruiker en er wordt een volledige snapshot gemaakt van het browservenster. Elke pixel wordt daarbij vastgelegd. Voor een goede anaylse verzamelt Google browser- en gebruikersinformatie en deze omvat onder andere:

 • Alle cookies die Google in de afgelopen 6 maanden heeft geplaatst op het systeem van de gebruiker
 • Hoeveel muisklikken de gebruiker in het browservenster heeft gemaakt (of heeft aangetikt als het gaat om een aanraakapparaat)
 • Het scrolgedrag van de gebruiker
 • Het CSS van de webpagina
 • De systeemdatum en -tijd van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Of de gebruiker op dit moment is ingelogd in diens Google account
 • De ingestelde taal van de browser van de gebruiker
 • Alle invoegtoepassingen die in de browser van de gebruiker zijn geïnstalleerd
 • Alle Javascript-objecten
 • De snelheid waarmee de gebruiker het formulier invult

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan er echter toe leiden dat onze website minder goed functioneert. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Links naar andere websites

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de help functie van jouw browser of klik op een van de onderstaande links van jouw browser:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bij het aangaan van een lidmaatschap verwerkt BV UNLIMITED jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw contributiebetaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is voor trainingen, wedstrijden of club evenementen
 • Je te informeren over wijzigingen van club gerelateerde activiteiten / diensten
 • BV UNLIMITED verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BV UNLIMITED de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voor en Achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en Woonplaats
 • Tenaamstelling bankrekening
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via een van de contactformulieren op onze website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BV UNLIMITED verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Biometrische gegevens (Pasfoto inschrijfformulier)
 • Uiterlijke en genetische kenmerken (onbedoeld en zonder enige intentie via Pasfoto inschrijfformulier)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Waar we jouw data naartoe sturen

Deze persoonsgegevens worden via het online inschrijfformulier op onze website handmatig overgezet en opgeslagen in de ledenadministratie (Sportlink) en beheert door de ledenadministratie en/of de secretaris van BV UNLIMITED met het doel om spelers speelgerechtigd te verklaren. Personen die vanuit BV UNLIMITED toegang hebben tot de Sportlink ledenadministratie zijn:

 • De secretaris

Een selectie van de persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd) worden vervolgens doorgestuurd aan:

 • De penningmeester voor de machtiging van de contributiegelden
 • De technische commissie (wedstrijdsecretaris, trainers, teammanagers) zodat zij op de hoogte is van de nieuwe inschrijving met het oog op de indeling van de teams
 • De redactie voor bijvoorbeeld het publiceren van verjaardagen, mijlpalen of ander nieuwsitem op de website.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@bvunlimited.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden door BV UNLIMITED ten behoeve van bovengenoemde administratieve en communicatieve redenen gedurende de looptijd van het lidmaatschap opgeslagen en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

BV UNLIMITED verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sportlink is een ‘verwerker’ van persoonsgegevens voor de bonden en de clubs. Ofwel: Sportlink verwerkt persoonsgegevens in opdracht van BV UNLIMITED. Met Sportlink hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een goede beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. BV UNLIMITED blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sponsoren

Met de sponsoren wordt een sponsorovereenkomst gesloten. De bankgegevens zijn bekend bij de penningmeester en deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Gebruik van beeldmateriaal

BV Unlimited publiceert foto’s van teams en/of wedstrijden op haar website, instagram en/of Facebook. Bij inschrijving wordt hiervoor toestemming gevraagd. Bij bezwaar zal zo zorgvuldig mogelijk geprobeerd worden dit niet te doen. Jij en/of jouw kind kan dan ook niet op de teamfoto staan. Mocht dat per ongeluk wel gebeuren zal de foto eerst bewerkt worden alvorens deze online te publiceren. Mocht je op een gegeven moment de opgegeven voorkeur willen aanpassen, neem dan even contact met ons op. De wijziging zal op de dag van verwerking pas gelden, wij zullen eerder gepubliceerde foto’s niet opnieuw bewerken. Tijdens wedstrijden kan er beeldmateriaal (o.a. livestream) gemaakt worden voor niet commerciële doeleinden. Livestream zal enkel via een private link beschikbaar worden gesteld aan clubleden en hun ouders / verzorgers van UNLIMITED en van de spelende tegenpartij.

Hoe regelt een lid van BV UNLIMITED zijn privacy niveau voor de Sportlink producten?

Voor de NBB kunnen alle leden via de app zijn of haar privacy level zelf instellen. Het is tenslotte ook het lid dat zijn privacy level bepaalt. Standaard start een lid met het privacy level op gesloten. Dit privacy level wordt automatisch in alle producten van Sportlink toegepast. Lees hier hoe met je privacy omgegaan wordt in onze apps:

Vanuit de AVG heeft iedere persoon recht op:

 • Recht op inzage
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op rectificatie
 • Recht op dataportabiliteit

Dit verzoek moet een individu indienen bij de verantwoordelijke, BV UNLIMITED. Onderstaand de toelichting op de wijze waarop je deze verzoeken kunt afhandelen binnen de Sportlink applicaties en andere AVG informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BV UNLIMITED en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@bvunlimited.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Je kunt de ‘KopieID’ app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BV UNLIMITED neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@bvunlimited.nl

Sportlink zal ervoor zorgdragen dat slechts die (groepen) medewerkers toegang hebben tot persoonsgegevens waarvoor dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Sportlink heeft diverse maatregelen genomen en zal deze onderhouden tot technische en organisatorische beveiliging tegen onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens, verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens, overeenkomstig art. 32 van de AVG. Deze beveiligingsmaatregelen zijn te vinden via https://support.sportlink.nl/voorwaarden en kunnen altijd worden opgevraagd bij Sportlink. Deze beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de vereniging, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking, de aard van de te beschermen gegevens en de context en het doel van de verwerkingen. Sportlink zal het niveau van de technische en organisatorische maatregelen handhaven, waar redelijkerwijs mogelijk verbeteren en verfijnen en aanpassen aan de voortschrijdende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voor zover dat redelijkerwijs van haar mag worden verwacht. Meer informatie over de beveiliging van Sportlink kan verkregen worden via een email aan security@sportlink.nl.

Als er een datalek wordt geconstateerd wordt dit gemeld bij de verwerkingsverantwoordelijke, het secretariaat van BV UNLIMITED. De verwerkingsverantwoordelijke zorgt er vervolgens voor dat alle betrokkenen binnen de vereniging op de hoogte worden gesteld en dat er, zo nodig een melding van het datalek wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze ‘Cookies & Privacyverklaring’. Controleer daarom regelmatig deze ‘Cookies & Privacyverklaring’ voor een update.

Klachten / Vragen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. BV UNLIMITED wil je er tevens op wijzen dat je dan de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap