GESCHIEDENIS VAN BASKETBALL VERENIGING UNLIMITED ELST

Chronologische vlucht door de jaren heen vanaf 1977 tot en met 2020

Ergens medio jaren ’70 heeft een aantal basketbal liefhebbers in Elst het idee opgevat om gezamenlijk een groep op te richten om deze sport te beoefenen. In de regio bestonden er rond die periode al een aantal basketbal verengingen. In Arnhem waren dat Arnhemia Eagles, Yellow Kangeroes en Blue Flubbers, in Bemmel was dat Batouwe, in Zevenaar Basketiers ’71, in Wageningen Sphinx en Pluto, in Lent Jump-In, en in Nijmegen Cheetah en Trajanum.

1977 tot 1990

Volgens welingelichte bronnen moet ergens in 1977 de eerste stappen van een Elster basketbalvereniging gezet zijn. In die tijd waren onder anderen Hans van der Heijden en Jan van der Velde de spelers die het fundament hebben gelegd voor de oprichting van Basketbalclub Elst die in gymlokalen hun oefenwedstrijden speelden. Later in die periode werd de Arnhemmer Freek Hogenhout, toen student aan de CALO (gymlerarenopleiding), de trainer van het gezelschap. Dat heeft Hogenhout ongeveer twee jaar gedaan.

In de periode vanaf 1980 heeft de Elster club diverse trainers en trainer/spelers gekend. Pas in het seizoen 1986/1987 werd de in Zevenaar Basketiers ’71 spelende Marcel Bezemer benaderd om als coach van Gemini Basketbal te fungeren. Dat heeft hij aanvaard en Marcel Bezemer was van het seizoen 1987/1988 tot en met het seizoen 1989/1990 trainer/coach van Heren 1.

1990 tot 2000

Vanaf het seizoen 1990/1991 heeft de basketbalafdeling aansluiting gekregen bij de Elster Volleybalvereniging. Deze vereniging was ontstaan uit een samenvoeging van de volleybalafdeling van Spero en de zaalsportvereniging DSV. De naam werd toen in het seizoen 1990/1991 veranderd in Gemini Elst Volleybal en Gemini Elst Basketbal. Het Latijnse woord Gemini betekent: tweeling. In dat fusieseizoen werd Carla Lambert de voorzitter van de afdeling basketball. Er kwam een nieuwsblad Gemini-front geheten, en dat was speciaal voor basketballers. Ook was er een nieuwe sponsor, Veth Carrosseriefabriek in Arnhem. De naam van de afdeling basketball werd toen gekoppeld aan dit bedrijf: Veth-Gemini. In het seizoen 1990/1991 werd de in Arnhem woonachtige trainer Paul Lapian voorgesteld als de nieuwe trainer/coach van de Gemini Elst Basketball. Op 3 januari 1991 overleed Marcel Bezemer. In dat laatste jaar was hij trainer van het eerste juniorenteam van Gemini Basketball. Een team dat ambities had om naar de eredivisie voor junioren te stromen.

In de daarop volgende tien jaar maakte het bestuur ambitieuze plannen. Zo werd het beleidsplan basketball 1991-1994 gepresenteerd, onder meer over de organisatievorm, kader, werving jeugdleden, bestuurlijke organisatiestructuur, kleding, prestatieniveau, accommodatie, externe inkomsten en financiën. In 1991 vond ook de voorbereiding plaats van de loskoppeling afdelingen volleybal en basketball. Het doel was een feitelijke loskoppeling op 1 mei 1992. De ledenvergadering gaf toestemming hiervoor. Financieel was de afdeling basketball vanaf 1 januari 1991 al losgekoppeld. Alle leden werd verzocht mee te denken over een nieuwe naam voor de club. Als nieuwe naam werd uit de vele inzendingen ‘UNLIMITED’ gekozen. Op 19 maart 1991 vond een oprichtingsvergadering plaats. Daarin werden de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Vanaf die tijd heette de club Veth/Unlimited. In mei 1991 heeft Veth Unlimited nieuwe tenues.


In het seizoen 1992/1993 groeide het ledental explosief van 85 naar 160 leden, de stijging vond vooral plaats bij de jeugd. Er vond ook een trainerswisseling plaats, want vanuit Wijchen kwam Ad Heeren het eerste team trainen en Paul Lapian nam het tweede en derde herenteam voor zijn rekening. De junioren 1 promoveerden naar de eredivisie, terwijl heren 1 promoveerde naar de 1e divisie.

Bij de start van 1993/1994 kende Veth/Unlimited 175 leden, dit groeide in het seizoen nog door naar 190 leden, verdeeld over 12 teams. In 1994/1995 heeft de vereniging een nieuwe naam aangenomen: Novilon/Unlimited. In december 1994 werd het 200e lid aangemeld. De basketbalsport heeft door de Olympische Spelen en een actief beleid van de vereniging een enorme impuls gekregen. In deze periode was de Elster club een bloeiende vereniging met 19 teams, die niet alleen recreatief maar ook op niveau basketbal speelden. Na de sterke groei van het aantal leden vond het bestuur tijd worden om de organisatie te verbeteren.

In de ledenvergadering van 30 mei 1995 werd Hans van der Heijden benoemd tot erelid van Novilon/Unlimited. Van der Heijden heeft zich 20 jaar ingezet voor de basketbalsport in Elst. Vanaf 1975 was hij speler, trainer/coach, (wedstrijd)-secretaris, penningmeester, voorzitter, manager en coördinator wedstrijdzaken van de topsportliga. Daarnaast heeft hij grote invloed gehad op de verzelfstandiging van de basketbalvereniging.

In het seizoen 1995/1996 vond er een kentering plaats binnen de vereniging. Door de enorme groei en belangstelling voor de topteams binnen Unlimited, ervaarden veel leden dat de band binnen de vereniging een beetje uit elkaar groeide. Dat moest verbeterd worden. Redenen van deze onvrede waren de logistieke problemen, was er gebrek aan zaalruimte en teams trainden in aparte zaaltjes, omdat in De Helster te weinig ruimte beschikbaar was. Daardoor was het overzicht op de totale vereniging een beetje weggeraakt.

Aan het begin van het seizoen 1997/1998 was het aantal leden iets teruggevallen naar ongeveer 180. In de ledenvergadering van 15 september 1997 kondigde het bestuur zijn vertrek aan. Voornaamste reden waren onder meer de overbelasting van het bestuur (bestuursleden die meer taken op zich kregen) en er was te weinig kader beschikbaar. Ook kondigde Carla Lambert haar vertrek aan na 11 jaar als voorzitter. Zij werd tot erelid benoemd en bleef aan als adviserend lid. Als nieuwe voorzitter werd Wim van de Zand gekozen. Er kwam ook nieuwe kleding met alleen nog de naam Unlimited. Hoewel de officiële naam nog steeds Novilon/Unlimited luidde. Aan het eind van datzelfde seizoen telde de club 160 leden.

In de zomer van 1998, net na het seizoen, bleken er te weinig vrijwilligers te zijn. Twee actieve bestuursleden bleven over, namelijk Wim van der Zand en Aad van der Hoeven. Gezamenlijk stelden zij in de algemene ledenvergadering van 24 augustus 1998 voorwaarden om aan te blijven. De crisis werd bezworen en Unlimited bleef als club bestaan. Ook het ledental nam weer toe en dat was vooral te danken aan de aanwas bij de mini’s. In de ledenvergadering van 17 mei 1999 kondigde Carla Lambert aan definitief te stoppen als adviserend lid van het bestuur.


2000 tot 2010

Volgt binnenkort

2010 tot 2020

Volgt binnenkort……

Tijdens de ingelaste Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 18 februari 2019 in Zalencentrum ‘Onder de Toren’ aan de Sint Maartenstraat in Elst heeft het zittend bestuur van BV Unlimited twee nieuwe bestuursleden gekozen. Het huidige bestuur, bestaande uit Wim ten Bosch (voorzitter), Saskia Kimmel (secretaris), Gaby Lamers (penningmeester) en Geert Spies (interim wedstrijdsecretaris), heette op deze vergadering de nieuwe bestuursleden van harte welkom. Voor de functie van voorzitter heeft Janneke de Wolf zich kandidaat gesteld en voor de functie van wedstrijdsecretariaat heeft Rianne Tobben zich als kandidaat opgegeven. Tijdens deze ingelaste Algemene Leden Vergadering zijn Janneke de Wolf en Rianne Tobben, zonder dat de aanwezigen daar bezwaar tegen hebben, officieel bestuursleden geworden.


UNLIMITED helpen als Vrijwilliger? Graag!